Logo ZSBiO Biłgoraj Powiatowa Kryta pływalnia w Biłgoraju

Logo Powiat Biłgorajski

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-11-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-21

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-07-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz narzędzi wbudowanych w system operacyjny

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Bazan.
 • E-mail:  sekretariatzsb@wp.pl
 • Telefon: 84 688 06 36

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących
 • Adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Cegielniana 24
 • E-mail: sekretariatzsb@wp.pl
 • Telefon: 084 688 06 36

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Budynki nie posiadają wind.
 • Budynki są częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych z wyznaczeniem miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
 • Do budynków szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Pliki do pobrania