Galeria zdjęć

   

 

Regulamin

1.    Siłownia jest obiektem Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

2.     Siłownia jest otwarta 7 dni w tygodniu.

3.     Z siłowni korzystać mogą:

a)     grupowo – osoby ćwiczące pod opieką osoby prowadzącej zajęcia;

b)    indywidualnie – osoby w obecności instruktora;

4.    Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stanowiącymi zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na siłownię.

5.  Zajęcia na siłowni odbywają się w grupach nieprzekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia wg ustalonego harmonogramu zajęć.

6.   Wstęp na siłownię może być dozwolony za okazaniem karty wstępu, a w czasie zawodów - karty uczestnictwa lub innego dokumentu upoważniającego do wstępu.

7.   Zajęcia na siłowni w grupach oraz indywidualnie mogą odbywać się tylko w obecności instruktora.

8.   Do uczestniczenia w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy a przede wszystkim czyste, zmienione przed zajęciami obuwie; ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.

9.    Na siłownię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach.

10.  Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.

11. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i wejść wraz z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na siłownię.

12.  Na siłowni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom instruktora lub prowadzącego zajęcia.

13. Korzystającym z siłowni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:

a)     ćwiczyć bez zezwolenia;

b)    biegać po pomieszczeniu siłowni;

c)     korzystania ze sprzętu sportowego niezgodnie z przeznaczeniem;

d)   palić papierosów, pić napojów alkoholowych oraz jeść w pomieszczeniu siłowni;

e)     hałasować;

f)      wprowadzać psów lub innych zwierząt;

14.  Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po wstępnym instruktażu

15.  Wskazana jest asekuracja podczas ćwiczenia - wyciskanie leżąc.

16.  Po zakończeniu prób, należy uprzątnąć stanowisko w sposób zalecony przez instruktora, a w szczególności:

    a)  odłożyć sztangielki na stojaki,
    b)  rozłożyć sztangi i umieścić pierścienie na stojakach

17.  Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku

18.  Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach.

19. Zabrania się samodzielnego poprawiania zacinających się płyt w stosach, stosowania nietypowych blokad i zawleczek.

20.  Ćwiczący zobowiązani są do posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do ćwiczeń na siłowni, a o czasie ważności zaświadczenia decyduje lekarz ( aktualność zaświadczenia sprawdza instruktor )

21.  Za bezpieczeństwo osób przebywających na siłowni odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia a w przypadku ćwiczących indywidualnie instruktor.

22.  Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z siłowni nie mogą odstępować swoich uprawnień innym osobom.

23. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nieoddane na przechowanie prowadzącemu zajęcia lub do depozytu, kierownictwo siłowni nie ponosi odpowiedzialności.

24.  Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach wykroczeń.

25.  Niezastosowanie się do postanowień w/w regulaminu, spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z siłowni.

 

® All right reserved by ZSBiO Biłgoraj