REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

W BIŁGORAJU

  

1. Kryta Pływalnia jest obiektem Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

2. Kryta Pływalnia jest otwarta 7 dni w tygodniu.

3. Z pływalni korzystać mogą:

a) grupowo - osoby uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia;

b) indywidualnie - osoby nie umiejące pływać, pod opieką osoby umiejącej pływać;

c) indywidualnie - osoby umiejące pływać;

d) dzieci do lat 7 - pod opieką osoby dorosłej;

e) jednorazowo - z pływalni korzystać może 30 osób;

4. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stanowiącymi zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię.

5. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nieprzekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia wg ustalonego harmonogramu zajęć.

6. Osobom nieuczestniczącym w grupowych zajęciach przebywanie na pływalni dozwolone jest jedynie w ustalonych dniach i godzinach.

7. Wstęp na pływalnię może być dozwolony za okazaniem karty wstępu, a w czasie zawodów - karty uczestnictwa lub innego dokumentu upoważniającego do wstępu.

8. Zajęcia na pływalni w grupach oraz pływanie osób korzystających indywidualnie z pływalni mogą odbywać się tylko w obecności ratownika.

9. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze.

10. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym i boso lub w obuwiu specjalnym (klapki lub obuwie podobne).

11. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem.

12. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach.

13. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.

14. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i wejść wraz z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię.

15. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia.

16. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:

a) wchodzić do wody bez zezwolenia;

b) biegać po chodnikach otaczających nieckę pływalni;

c) wchodzić na trybuny w stroju kąpielowym;

d) skakać do wody bez zezwolenia prowadzącego zajęcia lub ratownika;

e) palić papierosów, pić napojów alkoholowych oraz jeść na terenie otaczającym nieckę pływalni;

f) hałasować;

g) wprowadzać psów lub innych zwierząt;

17. W czasie zawodów organizator obowiązany jest do przestrzegania przepisów regulaminu.

18. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni za zachowanie odpowiedzialny jest kierownik grupy.

19. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę pływalni.

20. Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swoich uprawnień innym osobom.

21. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać dalszego korzystania z pływalni.

22. Grupy korzystające z pływalni powinny po zakończeniu zajęć złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy.

23. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnia się do korzystania z szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć; po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opróżniona.

24. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nieoddane na przechowanie kierownikowi grupy lub do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

25. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach wykroczeń.

26. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

27. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane się do podporządkowania się ich nakazom.

28. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni.

 

® All right reserved by ZSBiO Biłgoraj