Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

·        Data publikacji strony internetowej: 2010-11-15

·        Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

·        pochodzące z różnych źródeł,

·        dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

·        niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

·        Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-10

·        Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz narzędzi wbudowanych w system operacyjny

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

·        Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Bazan.

·        E-mail:  sekretariatzsb@wp.pl

·        Telefon: 084 688 06 36

Każdy ma prawo:

·        zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·        zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·        wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

·        dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

·        wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

·        wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

·        Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

·        Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących

·        Adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Cegielniana 24

·        E-mail: sekretariatzsb@wp.pl

·        Telefon: 084 688 06 36

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

·        Budynki nie posiadają wind.

·        Budynki są częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

·        Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych z wyznaczeniem miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

·        Do budynków szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

·        W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego